Technik elektryk 311303

Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1. W zakresie kwalifikacji
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:
      - wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
      - montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
      - wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
   2. W zakresie kwalifikacji
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:
      - eksploatowania instalacji elektrycznych;
      - eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

   Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Uczeń w trakcie nauki nabywa umiejętności takie, jak:

- rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;

- rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;

- rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;

- rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;

- określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

- wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;

- sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;

- trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;

- dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;

- wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;

- sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;

- przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;

- lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;

- dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

- wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

- wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;

- wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

- klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;

- rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;

- rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

- określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;

- rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

- określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

- rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

- odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

- dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

- wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

- montuje układy zasilania oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

- dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;

- sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją;

- posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych;

- przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;

- lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

- dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;

- wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

- wykonuje wymianę uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń elektrycznych;

- wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

- sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu

  • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (uprawnienia elektryczne do 1 kV)
  • wsparcie ze strony szkoły w budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
  • bezpośrednie kontakty z lokalnymi firmami (wycieczki, spotkania informacyjne, szkolenia)
  • możliwość realizacji praktyk zawodowych i staży w firmach zagranicznych**
  • możliwość uzyskania stypendium fundowanego

 Kształcenie zawodowe odbywa się w szkole systemem modułowym.

Praktyka zawodowa i staże realizowane są w lokalnych zakładach pracy.

 Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

  • firmy zajmujące się wykonywaniem, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznych
  • działy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • firmy energetyczne
  • zakładach przemysłowe przy montażu, instalowaniu, konserwacji, eksploatacji przemysłowych urządzeń i sieci elektrycznych.