Technik logistyk 333107

Cele kształcenia

    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1. W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
      - przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
      - monitorowania poziomu i stanu zapasów;
      - obsługiwania programów magazynowych;
      - prowadzenia dokumentacji magazynowej;
      - monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
   2. W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
      - planowania procesów transportowych;
      - organizowania procesów transportowych;
      - dokumentowania procesów transportowych..

 Zadania zawodowe:
1) realizacja procesów magazynowych;
2) obsługa magazynów przyprodukcyjnych;
3) obsługa magazynów dystrybucji;
4) planowanie i organizowanie procesów transportowych;
5) planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych;
6) dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności takie, jak:

 • rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;
 • rozróżnia rodzaje zapasów;
 • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
 • dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
 • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
 • dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
 • określa warunki przechowywania i transportu towarów;
 • organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
 • określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;
 • monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;
 • przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
 • dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
 • dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
 • posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
 • stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;
 • sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
 • określa koszty usług magazynowych.
 •  określa strukturę procesu produkcyjnego;
 • rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
 • określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
 • stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;
 • kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
 • przestrzega zasad gospodarki odpadami;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym
 • określa etapy dystrybucji;
 • dobiera kanały dystrybucji;
 • określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;
 • stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
 • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
 • sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.
 • rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych;
 • rozróżnia infrastrukturę transportową;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji usługi przewozu i obrotu handlowego;
 • dobiera proces transportowy do warunków zlecenia;
 • sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych;
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
 • rozróżnia rodzaje usług transportowych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
 • dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi.
 •  charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego;
 • rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
 • rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
 • formuje jednostki ładunkowe;
 • dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
 • przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
 • dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
 • opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
 • dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
 • wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.
 •  sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej;
 • sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika;
 • przestrzega zasad obiegu dokumentów towarzyszących spedycji .

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu

 • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (obsługa wózków widłowych, prawo jazy kategorii B)*
 • wsparcie ze strony szkoły w budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
 • bezpośrednie kontakty z lokalnymi firmami (wycieczki, spotkania informacyjne, szkolenia)
 • realizacja praktyk zawodowych i staży w firmach zagranicznych**
 • możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez pracodawcę

 Kształcenie zawodowe odbywa się w szkole systemem modułowym.

 Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

 • firmy logistyczne i transportowo-spedycyjne
 • działy zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • firmy handlowe i dystrybucyjne
 • działy magazynowe i spedycyjne
 • jednostki administracji samorządowej i służby mundurowe
 • sklepy wielkopowierzchniowe