Technik mechanik 311504

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

   Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1. W zakresie kwalifikacji
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
  
    - przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
      - wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, zgodnie z dokumentacją technologiczną;
      - wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zgodnie z dokumentacją technologiczną.
   2. W zakresie kwalifikacji
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
      - organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
      - nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.

 

Uczeń w trakcie nauki nabywa umiejętności takie jak:

 

- rozróżnia obrabiarki skrawające;

- dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;

- rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;

- rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;

- rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;

- dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;

- dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;

- dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;

- uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

- sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;

- mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;

- ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;

- nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;

- uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;

- wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:

- rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;

- dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;

- prowadzi kontrolę procesu obróbki;

- posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;

- wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

- rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;

- rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;

- rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;

- rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;

- korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;

- dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;

- dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;

- mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;

- ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;

- wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;

- testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

- ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;

- ustala i mocuje przedmioty do obróbki;

- uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;

- wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;

- nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;

- dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;

- dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;

- przeprowadza korektę wyników obróbki;

- przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;

- wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu

  • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (uprawnienia spawalnicze metodą MIG, MAG, TIG, obsługa wózków widłowych, prawo jazdy kategorii B)*
  • wsparcie ze strony szkoły w budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
  • bezpośrednie kontakty z lokalnymi firmami (wycieczki, spotkania informacyjne, szkolenia)
  • realizacja praktyk zawodowych i staży w lokalnych i zagranicznych firmach **
  • możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez pracodawców

 

 Kształcenie zawodowe odbywa się w szkole systemem modułowym.

 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole.

 

 Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

  • wszystkie firmy branży mechanicznej
  • przedsiębiorstwa wykorzystujące maszyny typu CNC
  • firmy produkujące części i podzespoły mechaniczne