Technik pojazdów samochodowych 311513

specjalizacja: mechanika samochodowa (na bazie kwalifikacji MOT.05)

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1.W zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:
      - wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
      - diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
      - wykonywania napraw pojazdów samochodowych.
   2.W zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:
      - diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
      - obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
      - organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
      - przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Zadania zawodowe:
1) obsługiwanie układów pojazdów samochodowych;
2) diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
3) naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
4) organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
5) nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.


Charakterystyka zawodu

   Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobre wykształconych fachowców z tego  zakresu. Technik pojazdów samochodowych zdobywa wiedzę dotyczącą działania
i budowy pojazdów, poznaje najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Specjalista po ukończeniu technikum dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych
i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania. Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonanych napraw.  Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne.  Prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniem, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi.       

  Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej absolwenci stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych. 

 Uczeń w trakcie nauki :

 • poznaje budowę pojazdów samochodowych:
 • wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
 • przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
 • charakteryzuje budowę  pojazdów samochodowych  oraz  wyjaśnia  zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
 • określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
 • stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody  oraz  określa  zakres  diagnostyki  podzespołów  i  zespołów pojazdów samochodowych;
 • stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • wykonuje pomiary  i  badania  diagnostyczne  pojazdów  samochodowych  oraz interpretuje ich wyniki;
 • ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;
 • wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych;
 • rozpoznaje wymagające obsługi i konserwacji elementy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • określa stopień zużycia elementów nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych;
 • lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 • szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
 • dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
 • wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • przeprowadza    weryfikację    zespołów    i podzespołów    pojazdów samochodowych;
 • dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
 • wymienia  uszkodzone  zespoły  i podzespoły  pojazdów  samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 • wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • wyjaśnia  zasady  eksploatacji  pojazdów  samochodowych  oraz  dobiera materiały eksploatacyjne;
 • przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
 • ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.;
 • nabywa wiedzę i umiejętności nadzorowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • poznaje język obcy zawodowy;
 • nabywa wiedzę o lokalnym rynku pracy i jego potrzebach
 • ;kontaktuje się z przedstawicielami uczelni wyższych;
 • uzyskuje możliwość zaplanowania ścieżki kariery zawodowej;

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu

 • bezpłatne prawo jazdy kategorii B
 • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (spawanie, obsługa wózków widłowych)
 • wsparcie ze strony szkoły w budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
 • bezpośrednie kontakty z lokalnymi firmami (wycieczki, spotkania informacyjne, szkolenia)
 • realizacja praktyk zawodowych i staży w lokalnych i zagranicznych firmach**
 • możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez pracodawcę

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych.

 Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

 • prywatne warsztaty samochodowe
 • stacje obsługi samochodów i serwisy specjalistyczne
 • stacje diagnostyczne
 • firmy zajmujące się: ubezpieczaniem samochodów, handlem częściami samochodowymi, obrotem pojazdami samochodowymi, firmy transportowo-spedycyjne