Technik pojazdów samochodowych 311513

specjalizacja: mechatronika samochodowa (na bazie kwalifikacji MOT.02)

Cele kształcenia

   Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1. W zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:
      - przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
      - diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
      - wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
   2.W zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:
      - diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
      - obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
      - organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
      - przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Zadania zawodowe:
1) obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
2) diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
3) naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
4) organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
5) nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Charakterystyka zawodu

   Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobre wykształconych fachowców z tego  zakresu. Technik pojazdów samochodowych zdobywa wiedzę dotyczącą działania
i budowy pojazdów, poznaje najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Specjalista po ukończeniu technikum dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych
i ich zespołów. Ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania. Weryfikuje części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonanych napraw.  Prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne.  Prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniem, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi.       

  Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowej absolwenci stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych. 

 Uczeń w trakcie nauki :

 • poznaje budowę pojazdów samochodowych:
 • wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
 • rozróżnia elementy i układy elektryczne i elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych oraz wyjaśnia ich budowę i zasady działania;
 • wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych;
 • rozpoznaje wymagające obsługi i konserwacji elementy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • określa stopień zużycia elementów nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych
 • zdobywa wiedzę z zakresu obsługi elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • zdobywa wiedzę z zakresu diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • nabywa umiejętności  z zakresu naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • poznaje metody i urządzenia pozwalające diagnozować pojazdy samochodowe;
 • kształci umiejętność naprawy pojazdów samochodowych;
 • nabywa umiejętności organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • nabywa wiedzę i umiejętności nadzorowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • poznaje język obcy zawodowy;
 • nabywa wiedzę o lokalnym rynku pracy i jego potrzebach;
 • kontaktuje się z przedstawicielami uczelni wyższych;
 • uzyskuje możliwość zaplanowania ścieżki kariery zawodowej;

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu

 • bezpłatne prawo jazdy kategorii B
 • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (spawanie, obsługa wózków widłowych)
 • wsparcie ze strony szkoły w budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
 • bezpośrednie kontakty z lokalnymi firmami (wycieczki, spotkania informacyjne, szkolenia)
 • realizacja praktyk zawodowych i staży w lokalnych i zagranicznych firmach**
 • możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez pracodawcę

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych.

Możliwości zatrudnienia:

   Technik pojazdów samochodowych może pracować w fabrykach samochodów. Może również pracować w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, zakładach usługowo-naprawczych itd. Może też prowadzić własny warsztatach naprawy samochodów. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień może zostać diagnostą pojazdów samochodowych i pracować w Stacji Kontroli Pojazdów.