Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi.

Uczeń ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

1. Diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

 • rozróżniania metod diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • rozpoznawania elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wypełniania dokumentacji związanej z przyjęciem pojazdu samochodowego do naprawy;
 • określania zakresu diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • stosowania programów komputerowych do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wykonywania pomiarów diagnostycznych układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • interpretowania wyników pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;
 • sporządzania dokumentacji wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.

2. Naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych:

 • analizowania schematów elektrycznych pojazdów samochodowych;
 • lokalizowania uszkodzeń układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • dobierania metod naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sporządzania zapotrzebowania na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
 • dobierania narzędzi i przyrządów do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługiwania się nimi;
 • wykonywania demontażu układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wymiany uszkodzonych układów lub elementów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • wykonywania regulacji elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania działania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;
 • przeprowadzania prób po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sporządzania kalkulacji kosztów wykonania usługi.

Uczniowie w trakcie nauki nabywają wiedzę i umiejętności zawodowe podczas realizacji takich zajęć jak: bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym, podstawy konstrukcji maszyn, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami, diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne.

Kształcenie zawodowe trwa 3 lata. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy potwierdzający nabyte kwalifikacje.