Magazynier-logistyk 432106

Cele kształcenia
    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
   1. W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
      - przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
      - monitorowania poziomu i stanu zapasów;
      - obsługiwania programów magazynowych;
      - prowadzenia dokumentacji magazynowej;
      - monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Zadania zawodowe:
1) realizacja procesów magazynowych;
2) obsługa magazynów przyprodukcyjnych;
3) obsługa magazynów dystrybucji;

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności takie jak:

  • rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;
  • rozróżnia rodzaje zapasów;
  • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
  • dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
  • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
  • dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
  • określa warunki przechowywania i transportu towarów;
  • organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
  • określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;
  • monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;
  • przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
  • dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
  • dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
  • posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
  • stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;
  • sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
  • określa koszty usług magazynowych.
  •  określa strukturę procesu produkcyjnego;
  • rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
  • określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
  • stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;
  • kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
  • przestrzega zasad gospodarki odpadami;
  • sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym
  • określa etapy dystrybucji;
  • dobiera kanały dystrybucji;
  • określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;
  • stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
  • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
  • sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.

 Dodatkowe korzyści wynikające z nauki zawodu

  • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (obsługa wózków widłowych, prawo jazy kategorii B)*
  • wsparcie ze strony szkoły w budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
  • bezpośrednie kontakty z lokalnymi firmami (wycieczki, spotkania informacyjne, szkolenia)
  • realizacja praktyk zawodowych i staży w firmach zagranicznych**
  • możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez pracodawcę

  Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

  • firmy logistyczne i transportowo-spedycyjne
  • działy zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • firmy handlowe i dystrybucyjne
  • działy magazynowe i spedycyjne
  • sklepy wielkopowierzchniowe