Zawód: Mechanik Pojazdów Samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowanie pojazdów samochodowych;
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych;
 • naprawianie pojazdów samochodowych;
 • kierowanie pojazdami samochodowymi.

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne, obsługowe i naprawcze samochodów oraz ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych.

Uczeń ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

1. Diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych:

 • przyjmowania pojazdu samochodowego do diagnostyki oraz sporządzania dokumentacji tego przyjęcia
 • przygotowania pojazdu samochodowego do diagnostyki;
 • charakteryzowania budowy pojazdów samochodowych oraz wyjaśnianiem zasad działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
 • określania podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego;
 • stosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • dobierania metod oraz określania zakresu diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • stosowania programów komputerowych do diagnostyki pojazdów samochodowych;
 • wykonywania pomiarów i badań diagnostycznych pojazdów samochodowych oraz interpretacji ich wyników;
 • oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych.

2. Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 • lokalizowania uszkodzeń zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 • szacowania kosztów napraw pojazdów samochodowych;
 • dobierania metod i określania zakresu naprawy pojazdu samochodowego;
 • wykonywania demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • przeprowadzania weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • dobierania zespołów lub podzespołów pojazdów samochodowych lub ich zamienników do wymiany;
 • wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 • wykonywania montażu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • wykonywania konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 • wyjaśniania zasad eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobierania materiałów eksploatacyjnych;
 • przeprowadzania prób po naprawie pojazdów samochodowych;
 • oceny jakość wykonania naprawy i ustalania jej kosztów.

Uczniowie w trakcie nauki nabywają wiedzę i umiejętności zawodowe podczas realizacji takich zajęć jak: bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym, podstawy konstrukcji maszyn, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami, diagnozowanie zespołów pojazdów samochodowych, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne.

Kształcenie zawodowe trwa 3 lata. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy potwierdzający nabyte kwalifikacje.