Technikum Samochodowe
 • Zespol Szkol Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Zarach

  ul. 9 Maja 9 68-200 Żary
  tel: 683632950, fax: 683632954 e-mail: zss.zary@wp.pl

 • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

  technik pojazdów samochodowych
  technik elektryk
  technik mechanik
  technik logistyk
  mechanik pojazdów samochodowych
  elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Oferta Kwalifikacyjnych kursow zawodowych

  Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  Kwalifikacja E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Technikum Samochodowe

Zawód: technik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego samochodów;
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • organizowania i nadzorowania obsługi samochodów.

Uczniowie w trakcie nauki nabywają wiedzę i umiejętności zawodowe podczas realizacji takich zajęć jak: bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym, podstawy konstrukcji maszyn, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami, organizacja przedsiębiorstwa samochodowego, język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym, diagnozowanie zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, praktyka zawodowa.

Kształcenie zawodowe trwa 3,5 roku W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy zawodowe potwierdzając swoje kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskują tytuł technika pojazdów samochodowych. Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwiają podejmowanie pracy między innymi w :

 • stacjach obsługi samochodów;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych;
 • stacjach kontroli pojazdów;
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem, obrotem pojazdami i ich częściami;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją pojazdów;

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent umie:

 • klasyfikować pojazdy samochodowe według ich przeznaczenia i budowy,
 • interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, technologii mechanicznej oraz elektrotechniki,
 • interpretować procesy robocze oraz zużyciowe i starzeniowe zachodzące w pojazdach samochodowych,
 • interpretować zasady działania oraz znać budowę i przeznaczenie maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego samochodów,
 • czytać i interpretować proste rysunki techniczne oraz schematy (w tym instalacji elektrycznej),
 • posługiwać się instrukcjami użytkowania i obsługi samochodów, katalogami części samochodowych oraz dokumentacją technologiczną montażu i naprawy,
 • sporządzać szkice prostych części maszyn,
 • wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej,
 • wykonywać operacje montażu i demontażu zespołów i pojazdów,
 • stosować w montażu pojazdów samochodowych podstawowe metody łączenia materiałów i elementów,
 • posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym) do montażu i naprawy samochodów,
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz interpretować wyniki pomiarów,
 • stosować wymienność zespołów i części (z uwzględnieniem grup wymiarowych),
 • rozpoznawać podstawowe materiały eksploatacyjne i charakteryzować ich własności,
 • oceniać stan techniczny pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej (w tym diagnozowania wspomaganego komputerem),
 • wyważać statycznie i dynamicznie wirujące części maszyn,
 • stosować w procesie naprawy podstawowe metody regeneracji części,
 • obsługiwać typowe urządzenia diagnostyczne i obsługowo-naprawcze,
 • wykonywać próby kontrolne zespołów i pojazdów po naprawie,
 • posługiwać się dokumentacją eksploatacyjną samochodu,
 • interpretować akty prawne dotyczące eksploatacji technicznej samochodów,
 • wykorzystywać technikę komputerową w praktyce warsztatowej,
 • kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B,
 • kalkulować koszty typowych usług motoryzacyjnych,
 • oceniać jakość wykonywanej pracy,
 • organizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy.

W ramach przedmiotu przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami uczniowie mają możliwość przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Kształcenie praktyczne odbywa się w szkole w ramach zajęć praktycznych na przedmiocie obsługa i naprawa pojazdów samochodowych oraz w firmach współpracujących ze szkołą m.in. PKS S.A., PHU Adamek, Valmet Automotive.

Uczniowie w trakcie nauki mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe takie jak: uprawnienia spawalnicze, uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi i wiele innych oferowanych przez szkołę.