Technikum Elektryczne
 • Zespol Szkol Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Zarach

  ul. 9 Maja 9 68-200 Żary
  tel: 683632950, fax: 683632954 e-mail: zss.zary@wp.pl

 • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

  technik pojazdów samochodowych
  technik elektryk
  technik mechanik
  technik logistyk
  mechanik pojazdów samochodowych
  elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Oferta Kwalifikacyjnych kursow zawodowych

  Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  Kwalifikacja E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Technikum Elektryczne

Zawód: technik elektryk

Specjalność: mechatronika przemysłowa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • usuwania uszkodzeń urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn oraz urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • montowania, programowania oraz obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wiedzę i umiejętności zawodowe uczniowie nabywają podczas takich zajęć jak: wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych, montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych, montowanie instalacji elektrycznych, obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, obsługa i programowanie układów i systemów mechatronicznych oraz praktyka zawodowa.

Po ukończeniu szkoły powinien umieć:

 • dobrać i obrabiać materiały stosowane w elektrotechnice,
 • wykonać połączenia elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
 • dobrać materiały konstrukcyjne, przewodzące, elektroizolacyjne i magnetyczne,
 • dokonać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz zinterpretować otrzymane wyniki,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • zdiagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • wykonać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne,
 • dobrać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • zainstalować, użytkować i obsłużyć układy energoelektroniczne oraz dokonać prostych napraw,
 • oceniać i kwalifikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze
 • wykonać badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych zgodnie obowiązującymi przepisami,
 • wykonać badania urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz dokonać prostych napraw,
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć przeciążeń i przepięć,
 • dobrać, zainstalować i sprawdzić środki ochrony przeciwpożarowej · prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną
 • posłużyć się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • wykorzystać literaturę techniczną ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów budowy (PBUE) i eksploatacji (PEUE),
 • zorganizować stanowisko pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i o ekologii,
 • udzielić pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym,
 • posłużyć się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi,
 • skorzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej,
 • poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności,
 • skorzystać z przysługujących praw i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, podjąć i rozliczyć działalność gospodarczą,
 • samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje,
 • komunikować się, wyszukać i przetworzyć informacje,
 • zaakceptować zmiany i przystosować się do nich,
 • pracować w zespole,
 • porozumieć się w językach obcych.

Absolwenci technikum elektrycznego mogą podejmować pracę:

 • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalowaniu, konserwacji, eksploatacji przemysłowych urządzeń i sieci elektrycznych;
 • w zakładach remontujących sprzęt elektroenergetyczny;
 • jako technicy ds. pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznych;
 • jako mistrzowie działów remontowych maszyn i urządzeń elektrycznych, inspektorzy kontroli technicznej, konserwatorzy urządzeń i sprzętu elektrycznego.

Kształcenie zawodowe trwa 3,5 roku. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe potwierdzając nabyte kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskuje tytuł technika elektryka.

Kształcenie zawodowe odbywa się w szkole systemem modułowym oraz w firmach współpracujących ze szkołą m.in. Relpol S.A., Kronopol S.A., ENEA S.A, Valmet Automotive.

Uczniowie w trakcie nauki mogą zdobyć dodatkowo uprawnienia elektryczne do 1kV.