DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.ckziu.zary.pl/

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu/ z którego wynika, że strona podmiotowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Żarach spełnia wymagania w  82.59%.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-01.

 

Wyłączenia:

·       dokumenty nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego,

·       brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,

·       mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

·       filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

·       wersję kontrastową,

·       możliwość zmiany rozmiaru czcionki,

·       wyróżnienie odnośników/przekierowań,

·       korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych,

·       podświetlane linki,

·       prosty, zrozumiały język.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@ckziu.zary.pl Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 68 3632950. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach ma w swojej dyspozycji budynek przy
ul. Parkowej 9 (budynek główny A), budynek przy ul. Parkowej 9 (budynek B), budynek przy
ul. Parkowej 9 (budynek C) oraz budynek przy al. Jana Pawła II – Warsztaty szkolne (budynek C).

Opis dostępności wejścia do budynku oraz dostępności korytarzy i schodów.

Ogólny opis dostępności do budynków:

 

Wejścia do budynków A, B, C od ul. Parkowej nie są wyposażone w podjazdy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komunikacja wewnątrz w budynkach jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach). Brak jest toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Budynki nie są wyposażone w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynki nie posiadają tabliczek z pismem Braille’a i kodami QR.

 

Wejście do budynku C – Warsztaty szkolne od ul. Jana Pawła II wyposażone jest w podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komunikacja wewnątrz w budynku jest częściowo utrudniona ze względu na występujące bariery poziome (progi w drzwiach). Jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W budynkach oznaczono drogi ewakuacyjne. Prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach  są pracownicy obsługi.

 

Opis dostępności wejścia do budynku głównego A przy ulicy Parkowej 9

 

·        Brak obszaru kontroli.

 

·        od ulicy Parkowej (główne) – Przed wejściem głównym do budynku nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, posiada trzy schody, bez podjazdu, które należy pokonać

Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), otwierane ręcznie do holu głównego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

·     od placu między budynkiem A a B – wejście przez wiatę płaskie na hol korytarza, drzwi otwierane ręcznie.

 

Opis dostępności pomieszczeń budynku A

 1. Budynek A posiada dwa piętra oraz wysoki parter.
 2. Na terenie budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do celów edukacyjnych (sale dydaktyczne), gabinet Dyrektora, Wicedyrektorów, pedagoga szkolnego, oraz administracja CKZiU.
 3. Sekretariat obsługujący interesantów znajduje się na parterze budynku.
 4. Korytarze budynku nie są wyposażone w miejsca siedzące.
 5. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 6. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 7. Dostęp na  pierwsze piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze. W indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny. Polegał on będzie na tym, że pracownik szkoły pomoże osobie z niepełnosprawnością dotrzeć do właściwej sali.
 8. Dostęp na  drugie piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze.
 9. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajdują się oznaczenia kierunków ewakuacyjnych.
 10. Krawędzie schodów przy zmianie poziomu posadzki nie zostały wyposażone w taśmę kontrastową ( żółto- czarną). Wzdłuż biegu schodów znajdują się poręcze (częściowo po jednej stronie, częściowo po dwóch stronach).

 

 

 

Opis dostępności wejścia do budynku B od ulicy Parkowej 9

 

·        Brak obszaru kontroli.

·        Brak wejścia od ulicy Parkowej

·        Wejście poprzez korytarz łączący budynek A i C

 

Opis dostępności pomieszczeń budynku B

 1. Budynek B posiada dwa piętra oraz wysoki parter.
 2. Na terenie budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do celów edukacyjnych (sale dydaktyczne), oraz biblioteka szkolna
 3. Biblioteka mieści się na 1 piętrze
 4. Korytarze budynku nie są wyposażone w miejsca siedzące.
 5. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 6. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 7. Dostęp na  pierwsze piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze. W indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny. Polegał on będzie na tym, że pracownik szkoły pomoże osobie z niepełnosprawnością dotrzeć do właściwej sali.
 8. Dostęp na  drugie piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze.
 9. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajdują się oznaczenia kierunków ewakuacyjnych.
 10. Krawędzie schodów przy zmianie poziomu posadzki nie zostały wyposażone w taśmę kontrastową ( żółto- czarną). Wzdłuż biegu schodów znajdują się poręcze (częściowo po jednej stronie, częściowo po dwóch stronach).

 

 

 

 

Opis dostępności wejścia do budynku C od ulicy Parkowej 9

 

 

·        Brak obszaru kontroli.

 

·        Od ulicy Parkowej – Przed wejściem głównym do budynku nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, posiada dwa schody, bez podjazdu, które należy pokonać.

Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), otwierane ręcznie do holu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

 

·        Od warsztatów szkolnych poprzez korytarze.

 

 

Opis dostępności pomieszczeń budynku C

 1. Budynek C posiada dwa piętra oraz wysoki parter.
 2. Na terenie budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do celów edukacyjnych (sale dydaktyczne), gabinet pielęgniarki oraz biura kierownika warsztatów.
 3. Biura  oraz gabinet pielęgniarski mieszczą się na parterze.
 4. Korytarze budynku nie są wyposażone w miejsca siedzące.
 5. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Obiekt posiada oznaczenia kontrastowe na schodach.
 6. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 7. Dostęp na  pierwsze piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze. W indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny. Polegał on będzie na tym, że pracownik szkoły pomoże osobie z niepełnosprawnością dotrzeć do właściwej sali.
 8. Dostęp na  drugie piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze.
 9. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajdują się oznaczenia kierunków ewakuacyjnych.
 10. Krawędzie schodów przy zmianie poziomu posadzki zostały wyposażone w taśmę kontrastową ( żółto- czarną). Wzdłuż biegu schodów znajduje się poręcze (częściowo po jednej stronie, częściowo po dwóch stronach).

 

Opis dostępności wejścia do budynku C WARSZTATY SZKOLNE od al. Jana Pawła II

 

 

·        Brak obszaru kontroli.

·        Wejście od al. Jana Pawła II – Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności pomieszczeń budynku C WARSZTATY SZKOLNE

 1. Budynek C  Warsztaty Szkolne posiada parter oraz jedno piętro.
 2. Na terenie budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do celów edukacyjnych (sale dydaktyczne) oraz pracownie szkolne i warsztatowe.
 3. Pracownie warsztatowe mieszczą się na parterze.
 4. Korytarze budynku nie są wyposażone w miejsca siedzące.
 5. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 6. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 7. Dostęp na  pierwsze piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze. W indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny. Polegał on będzie na tym, że pracownik szkoły pomoże osobie z niepełnosprawnością dotrzeć do właściwej sali.
 8. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajdują się oznaczenia kierunków ewakuacyjnych.
 9. Krawędzie schodów przy zmianie poziomu posadzki zostały wyposażone w taśmę kontrastową ( żółto- czarną). Wzdłuż biegu schodów znajduje się poręcz (po jednej stronie).

 

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking zlokalizowany przy ul. Parkowej dysponuje miejscem parkingowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

e-Edukacja

Librus

Dziennik elektroniczny Librus

Classroom

Google Classroom

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Polecamy odwiedzić

 

CKE