Informacje o naborze

Strona naboru :

https://powiatzarski.edu.com.pl/

Planowany nabór w roku szkolnym 2024/2025


  • Technik Logistyk – 16 osób
  • Technik Mechanik – 16 osób
  • Branżowa Szkoła I Stopnia – mechanik pojazdów samochodowych – 16 osób
  • Branżowa Szkoła I Stopnia – magazynier-logistyk – 16 osób

 

Terminy rekrutacji :


15 maja – 21 czerwca
do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
21 czerwca – 5 lipca do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
11 lipca Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
12 – 16 lipca
do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
17 lipca
do godz. 14.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

W szkole pierwszego wyboru należy złożyć następujące dokumenty:


1. Wniosek o przyjęcie podpisany przez kandydata oraz rodziców zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Oryginały lub kopię świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzone na każdej stronie przez dyrektora ośmioklasowej szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat,
3. Kartę zdrowia,
4. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,
5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu od lekarza pierwszego kontaktu,
6. Orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeżeli była wydana,
7. W wyznaczonym terminie oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE (jest to równoznaczne z potwierdzeniem woli uczęszczania do naszej szkoły) – jeżeli nie zostały złożone wcześniej.

 

e-Edukacja

Librus

Dziennik elektroniczny Librus

Classroom

Google Classroom

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Polecamy odwiedzić

 

CKE