Historia szkoły

Budynki będące siedzibą szkoły powstały około 1900 roku. Od samego początku służyły one do celów dydaktycznych. Do 1945 roku mieścił się w nich Instytut Włókienniczy, filia wyższej uczelni kształcącej w zawodach związanych z przemysłem włókienniczym, dominującym w rejonie Żar.

Po wyzwoleniu Żar w lutym 1945r. w budynkach mieścił się szpital wojskowy. Gdy polska administracja przejęła w mieście władzę zaczęto uruchamiać w Żarach zakłady włókiennicze. Aby zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotników do pracy w tych zakładach w 1946r. uruchomiono Szkołę Przysposobienia Przemysłowego. Mieściła się ona przy ul. 9. Maja, w miejscu gdzie obecnie znajduje się Zespół Szkół Samochodowych. Nauka w tej szkole trwała początkowo 6 miesięcy, a od 1949 roku 9 miesięcy. Uczniami Szkoły Przysposobienia Przemysłowego była młodzież przyjeżdżająca z miast i wsi całej Polski.

W miejsce istniejącej szkoły powołano od września 1955 roku nowy typ szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Kształcili się w niej uczniowie w zawodach:

 • mechanik-traktorzysta,
 • ślusarz samochodowo-traktorowy,
 • kowal ręczny.
 • W roku 1956 utworzono klasy w zawodach:
 • tokarz,
 • mechanik rolniczy,
 • ślusarz uniwersalny.

W roku szkolnym 1957/58 otwarto klasy w zawodzie krawiec o specjalności krawiectwo damskie lekkie. Istniały one do roku 1966. W 1959 roku Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa przemianowano na Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kształcili się w niej uczniowie w zawodach:

 • ślusarz,
 • tokarz,
 • mechanik samochodowy.

W roku 1964 w wyniku starań dyrekcji szkoły utworzono Technikum Samochodowe działające do dnia dzisiejszego.

W 1972r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Samochodowych Nr 2. Szkoła otrzymała również zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej. Od 1974r. szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.

Kierunki kształcenia, które były i są obecnie w naszej szkole zawsze uwzględniały potrzeby lokalnego rynku pracy. Już w 1974 r. utworzono liceum zawodowe kształcące w zawodzie mechanik pojazdów drogowych. W późniejszych latach powstały:

 • 5-letnie Technikum Mechaniczne,
 • Pedagogiczne Studium Techniczne,
 • 3-letnie Technikum Samochodowe na podbudowie ZSZ.
 • W 1995 roku powstały licea zawodowe w nowych zawodach:
 • elektromechanik urządzeń przemysłowych,
 • elektryk,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik maszyn i urządzeń,
 • ślusarz.

W 1999 r. utworzyliśmy w naszej szkole Liceum Ogólnokształcące a w 2000 r. Liceum Techniczne o profilu komunikacja i transport.

W 2016 r. Zespół Szkół Samochodowych przekształcono w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

e-Edukacja

Librus

Dziennik elektroniczny Librus

Classroom

Google Classroom

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Polecamy odwiedzić

 

CKE