Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020

 

Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:

 

1.      Prawa i obowiązki obywatelskie,

 

2.      Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

 

3.      Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,

 

4.      Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

 

5.      Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji – czy jest potrzebny? Dlaczego warto korzystać z takiej formy wsparcia.

 

Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym.

 

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

 

Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową - na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

 

Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 30 listopada 2020 roku (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 2 grudnia 2020 roku do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2020 roku.

 

Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.

W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych - w tym Powiatu Żarskiego.

Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 oraz dyplomy.

Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.

Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj: http://edukacja-prawna.info.pl/konkurs/

 

Etap lokalny Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na obszarze Powiatu Żarskiego jest realizowany przez Stowarzyszenie CIVIS SUM w ramach zadania publicznego powierzonego przez Powiat Żarski pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie żarskim w 2020 r.”

 

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

Regulamin Biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS COVID-19

1.   BIBLIOTEKA OTWARTA CODZIENNIE        W GODZ. 800 -1400 

2.   W BIBLIOTECE MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE 8 OSÓB.  

3.   WCHODZĄC DO BIBLIOTEKI NALEŻY MIEĆ UBRANĄ MASECZKĘ ORAZ ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE.  

4.   ODDAWANE KSIĄŻKI POWINNY BYĆ PODDANE 2-DNIOWEJ KWARANTANNIE.  

5.  KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW PRZENOSI SIĘ NA FACEBOOK, GRUPĘ „Biblioteka  CKZiU w Żarach”. Tam w poście o tytule KIERMASZ można umieszczać ogłoszenia typu kupię/sprzedam. Można też skorzystać ze szkolnego FB.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie CKZiU w Żarach!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września na boisku szkolnym według następującego harmonogramu:

godz. 8.30 - klasy pierwsze

godz. 9.00 - klasy drugie

godz. 9.30 - klasy trzecie i czwarte

Po każdym apelu uczniowie spotkają się z wychowawcą w wyznaczonym gabinecie. 

Prosimy o przestrzeganie przepisów dotyczących COVID-19. Do szkoły należy przyjść w maseczce. Obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa podczas przebywania we wspólnych przestrzeniach,            min. na korytarzach szkolnych.

Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

 

                                                                                                                               Dyrekcja CKZiU w Żarach

 

Lista osób przyjętych do klas I na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach publikuje listy kandydatów przyjętych do klas I na rok szkolny 2020/2021.

 

Klasa I TL - technik logistyk

 

Klasa I TME - technik mechanik, technik elektryk

 

Klasa I TPS - technik pojazdów samochodowych

 

Klasa I d/g - Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Wykaz podręczników do klas I rok szkolny 2020/2021

 

Informujemy, że w CKZiU Żary są jeszcze wolne miejsca w klasach:

- technik pojazdów samochodowych MOT.02- 4 miejsca
- technik pojazdów samochodowych MOT.05 - 4 miejsca
- technik mechanik - 3 miejsca
- technik elektryk - 2 miejsca

 

Lista osób zakwalifikowanych do klas I na rok szkolny 2020/2021

Z powodu małej liczby kandydatów, niezostanie utworzona klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie magazynier-logistyk.

 

Klasa I TL - technik logistyk

 

Klasa I TME - technik mechanik, technik elektryk

 

Klasa I TPS - technik pojazdów samochodowych

 

Klasa I d/g - Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Wykaz podręczników 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Wykazy do klas I będą udostępnione po 19.08.2020 r. (po zakończeniu rekrutacji).

 

  Wykaz podręczników - szkoła ponadpodstawowa na rok szkolny 2020/2021
    Wykaz podręczników - szkoła ponadgimnazjalna na rok szkolny 2020/2021

 

Dyżur doradcy edukacyjno-zawodowego

08 - 10 lipca 2020 r. w godz. 11.00 do 14.00

27 - 31 lipca 2020 r. w godz. 11.00 do 14.00

17 - 24 sierpnia 2020 r. w godz. 11.00 do 14.00

Umów się na rozmowę z Doradcą tel. 693 731 972

Zapraszam serdecznie Danuta Holska

Rozstrzygnięcie konkursu

19 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. ZAWÓD WARTY POLECENIA zorganizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych wspólnie z doradcami zawodowymi w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. 

Wyniki konkursy znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego 

http://www.powiatzary.pl/PL/668/2010/Rozstrzygniecie_konkursu_plastycznego_pn____Zawod_warty_polecenia/k/

 

Instrukcja naboru do szkół ponadpodstawowych

Terminy naboru

UWAGA MATURZYŚCI !!! Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

ü  zdający

ü  osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

ü  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

ü  uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

ü  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

8. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego:

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

ü  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

ü  wychodzi do toalety

ü  podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

ü  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

6. W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.